menu

Palmzondag

De Stille Week  

Fusien van den Ent 

Op PALMZONDAG vieren wij het feest Palmpasen, het begin van de Stille Week: Jezus’ intocht in Jeruzalem, Jeruzalem, de plaats op aarde waar het Mysterie van Golgotha zich voltrok.

Het 'keerpunt der tijden'.

Jezus gaat met zijn discipelen naar Jeruzalem, net als vele andere pelgrims, om daar aan het eind van deze week Pesach te vieren: de bevrijding uit de Egyptische slavernij.

In het Markusevangelie vind je:

"Bij Béthfage zond hij twee discipelen om een ezelsveulen, waarop nog nooit iemand gezeten had… Zij brachten het veulen tot Jezus, legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten.

En velen spreidden hun mantels op de weg, anderen strooiden groen dat zij op de velden afgesneden hadden. En die voorop gingen en die volgden riepen: "Hosanna! Gezegend die komt in de Naam des Heren. Gezegend het komende rijk van onze Vader David! Hosanna in de hoogste sferen!"

Zo trok hij Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. En na alles gezien te hebben, ging hij, toen het reeds laat geworden was, met de twaalf naar Bethanië terug."

Op een ezelsveulen: een ezel is vanouds beeld voor het fysieke lichaam, drager van de geest. Franciscus van Assisi spreekt over 'broeder ezel'.

Dit was 'een veulen waar nog niemand op gezeten had' en geschreven stond bij de profeten (Zacharia 9.9) "Jubel gij dochters van Sion, zie uw koning komt, rijdende op een ezel".

Wekt het beeld van Jezus op het ezelsveulen, rijdend naar de gouden poort, de herinnering aan die profetie?

Doet de geweldige wilskracht die deze mens, die weet wat hem wacht, uitstraalt, de toeschouwers 'hosanna' roepen? Waarom raken zij in extase? Vermoeden zij wie daar rijdt?

Herkennen zij zijn wezen, of zou deze menigte in hem de afstammeling van koning David, een wereldse koning, een verlosser van de Romeinse overheersing, zien? Binnen een week roept de menigte: 'Kruisig hem!'

Jezus rijdt stil tussen de mensen door.

Niet de extase, niet een vaag, meegesleept enthousiasme verwacht hij van ons, maar een enthousiasme vanuit een bewust herkennen van de geestelijke waarheid door ons diepste wezen.

Het echte enthousiasme (in theos - God zijn) is wanneer de geestvonk in de mens ontbrandt.

Palmpaasgebruiken:

In de middeleeuwen werden processies gehouden, waarbij de 'palmezel' - een houten ezel op de schouders gedragen of op wielen - met een hoge geestelijke als Christus erop, of een houten Christusfiguur, de stadspoort werd binnengevoerd.

Later werd de palmpaasprocessie samen met oude voorjaarsgebruiken tot de palmpaasommegangen van kinderen: ieder kind draagt dan zijn eigen mei- of levensboom: de IK-drager (Yggdrasil), de drager van de geest, met bovenop het haantje, dat ons de nieuwe dag aankondigt; of in Friesland een zwaantje: de zielenkracht die ons brengen kan naar geestelijke sferen. De vruchten zijn het levenszaad; de altijd groene blaadjes duiden op eeuwig leven.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024